Material despre Biserica Iosefin – Timişoara…


Semnal editorial şi publicistic: Preot Dr. Ionel Popescu, Iosefinul Ortodox – Contribuţii monografice, Lucrare publicată cu binecuvântarea IPS Dr. Nicolae Corneanu – Mitropolitul Banatului, Editura „Învierea”, Timişoara, 2012…

Întâi de toate doresc să mărturisesc că sunt entuziasmat, bucuros şi încântat pentru iniţierea, elaborarea şi publicarea acestei lucrări – ce evocă istoria şi geografia – cu oamenii deosebiţi şi locurile acestea minunate, totodată trecutul şi prezentul, anticipând, într-un oarecare fel şi viitorul acestei comunităţi parohiale din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, monografia Parohiei Ortodoxe Române cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” – Iosefin. Aici, în această carte sau datorită ei, ne aducem aminte cu vibrante emoţii, sentimente de recunoştinţă şi preţuire de înaintaşii noştri, de moşii şi strămoşii noştri, trăitori, vieţuitori şi chiar supravieţuitori pe aceste meleaguri, care de multe ori au fost vitregite de vremurile istoriei şi oropsite de valurile năvalnice ale acestei vieţi pământeşti, plină de suferinţe, ispite, încercări şi necazuri dar chiar le-au depăşit şi traversat, rezistând cu stoicism şi nu nădejde în Dumnezeu – Cel ce toate le poate celui ce crede în El, căci „ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu!”… De aceea se cuvine să-i evocăm, să-i omagiem şi să-i pomenim în rugăciunile noastre, din această perioadă binecuvântată de Dumnezeu, plină fiind de har şi de îndestulare, fiindcă datorită lor şi rugăciunilor slujitorilor şi credincioşilor acestei biserici, ce din veac au statornicit aici credinţa creştină – cea drept mărturisitoare şi de-a pururi autentică ori strămoşească.
Această lucrare – monografie, alcătuită de Părintele Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Paroh al acestei Biserici – Dr. Ionel Popescu se bucură de binecuvântarea şi recomandarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, potrivit căruia „ne bucurăm şi apreciem pozitiv lucrarea de documentare, realizată în premieră, de Părintele Dr. Ionel Popescu, vicar administrativ al eparhiei noastre şi paroh al bisericii parohiei Timişoara Iosefin, în vederea alcătuirii primei monografii a acestei parohii şi a bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, un adevărat monument de artă religioasă contemporană, dar şi un loc cu profunde reverberaţii spirituale pentru oraşul Timişoara şi întreaga eparhie”.
Totodată, volumul de faţă se bucură de un frumos şi bogat „Cuvânt înainte” semnat de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul – Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei care afirmă, remarcă şi susţine că „Lucrarea de faţă este de o foarte mare importanţă în domeniul istoriografiei bisericeşti, am putea spune, pe măsura importanţei acestei biserici în viaţa culturală, religioasă şi spirituală a urbei de pe meleagurile Begheiului şi malurile Begăi. În acest sens este de ajuns să subliniem că, în această primă Catedrală a Timişoarei, a fost instalat şi întronizat primul Episcop al reînfiinţatei Episcopii a Timişoarei, din vremurile moderne, Episcopul Dr. Vasile Lăzărescu (1939), apoi tot ea a fost folosită ca biserică destinată slujirii Episcopilor – Vicari ai Arhiepiscopiei Timişoarei: Timotei Seviciu, Daniel Ciobotea, Lucian Mic şi, actualmente, Paisie Ion, toţi purtând titulatura de Lugojanul. Dar şi în sens spiritual, biserica şi parohia Timişoara Iosefin au fost mereu un focar de viaţă spirituală şi religioasă autentică, prin lucrarea pastoral-misionară, cultural-socială şi administrativă desfăşurată, cu timp şi fără timp, de vrednicii slujitori de aici, precum şi prin faptul că aici fiinţează asociaţii precum: Liga Tineretului Ortodox, Asociaţia femeilor creştin – ortodoxe, Asociaţia Oastea Domnului şi Comunitatea ortodoxă a hipoacuzicilor din Timişoara.
În altă ordine de idei, lăcaşul de cult a fost mereu întreţinut şi renovat corespunzător, lucrările fiind încununate de slujba de târnosire din anul 1936 şi apoi de binecuvântare, ultima având loc la data de 11 septembrie anul 2011.
Monografia alcătuită de Părintele Vicar şi Paroh Ionel Popescu subliniază, totodată, că istoricul Parohiei Timişoara Iosefin se împleteşte şi îmbină într-un mod armonios cu istoria şi evoluţia societăţii timişorene, respectiv, a comunităţii din această zonă a oraşului. De asemenea, pe lângă activităţile pastoral – misionare şi administrative, sunt puse în lumină manifestările social – filantropice şi cultural – spirituale de excepţie, pe care parohia, prin vrednicii ei slujitori (preoţi şi credincioşi deopotrivă), le-a iniţiat, organizat, promovat şi patronat. Pentru toate aceste considerente (şi multe altele), credem cu toată tăria şi convingerea că Parohia Timişoara Iosefin şi minunatul său locaş de închinare, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, meritau cu prisosinţă să aibă o asemenea monografie, adresându-i, în acest sens, sincere felicitări Părintelui Dr. Ionel Popescu, care a materializat această idee şi care îşi adaugă astfel, încă un volum la cele publicate până acum”.
Aşadar şi prin urmare, întrebându-ne şi noi, la un loc cu Domnul Victor Neumann, „Cum se explică faptul că Parohia Timişoara Iosefin a devenit o referinţă a Istoriei Bisericii Ortodoxe Române din Timişoara şi Banat? Datorită şi mulţumită parohilor şi enoriaşilor s-a autodefinit o amplă mişcare ortodoxă de limbă românească. Pe urmele precursorului Ioan Imbroane – un autentic model de preot, s-au instituţionalizat, materializat şi concretizat numeroase iniţiative culturale, sociale, şcolare, administrative, parohia impunându-se, în ochii enoriaşilor, ieri, ca şi astăzi, prin activităţi filantropice şi acţiuni de caritate, protecţie socială şi îngrijire medicală, prin pregătirea elevilor, amenajarea spaţiilor destinate întâlnirii tinerilor, înfiinţarea de formaţii corale etc. În acest fel, această frumoasă parohie şi comunitate creştin – bisericească este un adevărat model şi o autentică pildă şi pentru alte parohii şi unităţi bisericeşti din zonă şi din întreaga ţară. Din multiplele şi numeroasele date şi informaţii, nume şi evenimente cuprinse şi inserate în cartea Iosefinul Ortodox. Contribuţii monografice, din întreaga descriere şi naraţiune se observă şi constată cum timpul, energia creatoare, talentul şi fapta cea bună, supravegheată şi îndrumate de credinţa cea dreaptă şi vie a Bisericii, au fost acelea care au dus şi condus la împlinirea, rotunjirea şi desăvârşirea unui foarte frumos, nobil şi generos proiect. Întemeierea şi înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române „Naşterea Domnului” – Timişoara Iosefin, ridicarea şi construirea bisericii, îmbogăţirea ei şi a comunităţii de-a lungul timpului şi a deceniilor, sunt o strălucită pildă a efortului şi sacrificiului întru binele comun, a articulării vieţii comunitar – urbane timişorene, fiind, în acest fel, îndreptăţită şi justificată mândria credincioşilor şi a enoriaşilor ce se reculeg în acest sfânt locaş de cult, a tuturor acelora care preţuiesc investiţiile sufleteşti, intelectuale, spirituale şi materiale, motiv pentru care Parohia Ortodoxă Română Timişoara – Iosefin şi Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” confirmă şi demonstrează cum anume în durata medie şi lungă a istoriei se poate creiona şi contura o adevărată operă, închinată şi dedicată cunoaşterii, cu ajutorul rugăciunii şi vieţii spiritual – duhovniceşti”
În aceste condiţii şi împrejurări, schimbând puţin registrul descrierii, discuţiei şi dezbaterii noastre, însă mergând totuşi pe acelaşi fir roşu, am considerat de cuviinţă, ca în cele ce urmează să vorbim puţin despre Biserică şi în Biserică – despre rolul şi importanţa Ei, ajungând la multe definiţii ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte ajungând la o teoretizare, la o nuanţare a detaliilor… Nu ştiu, în schimb, în ce măsură, împlinim în practică cunoştinţele teoretice pe care le cunoaştem despre Biserică şi dacă le împlinim în Biserică – acolo unde le este locul şi rostul!…
Căci mântuirea în Biserică este intrarea în comuniune cu Sfânta Treime căci Ea, Biserica este locul şi spaţiul manifestării Sfântul Treimi. Iar Biserica se manifestă în Sfânta Treime, în care se află nuanţele persoanelor: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântul Duh. De aceea cea mai mică biserică devine Ierusalimul ceresc. Ce-a de a doua persoană a Sfintei Treimi – Dumnezeu adevărat şi Om adevărat în acelaşi timp – Iisus Hristos ne mântuieşte nu în primul prin învăţătura Lui ci în prin Persoana Sa, care a zis: Eu sunt pâinea vieţii (Ioan 6,35). De aici rezultă inseparabilitatea operei şi învăţăturii Domnului Iisus Hristos de Persoana Sa, şi acesta este un principiu dogmatic. Domnul Iisus Hristos – Fiul Omului nu a venit să ne dea numai o gnoză, o ştiinţă şi o cunoştinţă, un cod moral, sau anumite mistere esoterice, El este prezent în Biserică prin Sfintele Taine. Şi de aici rezultă aspectul fiinţial al mântuirii: El ni se dă cu viaţa Lui, iar mântuirea: este viaţa noastră în Sfânta Treime după cum Sf. Ap. şi Ev. Ioan ţine să consemneze în cap. 17. Morala se identifică cu persoana Lui Iisus Hristos. La fel Revelaţia nu este o sumă de propoziţii sau de doctrine, ea este persoana Lui Iisus Hristos, este viaţa Sfintei Treimi. Dar acestea sunt în Biserică, ruperea omului de Dumnezeu şi de dragostea Lui, prin erezie, este un „pustiu de bine”. „Ei uită că ascultarea şi smerenia este modul existenţei în sânul Sfintei Treimi”, după cum spune Sf. Siluan Athonitul. Ei uită că Iisus Hristos „trăieşte în eternitate în stare de Fiu”, adică de ascultare.
Nu se poate reduce creştinismul la un simplu moralism sau doctrinalism, acestea fiind metode ale misionarismului neoprotestant. Trebuie să înţelegi, să cauţi, să afli că dogma nu este doctrinalism iar morala nu este un simplu eticism, ci ele, sunt viaţă, participare la Dumnezeu. Dacă „Bucuria Tatălui şi a Fiului este în Duhul Sfânt”, spune Sfântul Grigorie Palama, cum tu faci din iconomia lor în Biserică şi în Istorie?
După Slăvita Sa Înviere, Mântuitorul se arată ucenicilor şi le spune: Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi puţin mai târziu: „Şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului”. (Matei 28, 19-20). Expresia “toate” arată natura şi porunca misiunii. Misiunea se realizează pe baza scripturii şi a tradiţiei liturgice şi patristice, căci Iisus Hristos Însuşi a zis: „Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul” (Ioan 16,13). Conştiinţa misiunii trebuie lărgită, iar misiunea Bisericii nu a înţeles alegerea ca supremaţie.
Dumnezeu te alege, nu ca să te înalţe, ci ca să te coboare, prin slujire. Arhiereul, Preotul, Diaconul, crediciosul sunt robii Lui Dumnezeu. (Ep. Romani – 9,10,11). E de luat aminte: Orice dezlegare se face pentru ceilalţi, Iisus Hristos şi-a dat viaţa pentru toţi, suntem aleşi, pentru a fi la dispoziţia tuturor – cum au fost şi slujitorii ori membrii acestei biserici, de-a lungul veacurilor. În creştinism, alegerea este universală, ucenicii au fost trimişi la toate neamurile. Epistola către Efeseni: este cartea eclesiologică a Bisericii. Prin opera Sa Iisus Hristos recapitulează totul, concentrează totul sub un singur cap: El, şi aceasta este marea taină că: „păgânii sunt împreună cu noi martori ai aceleaşi făgăduinţe”. Mântuitorul nostru Iisus Hristos rupe peretele vrajbei dintre Israel şi păgâni. Aceasta este misiunea Bisericii, marele mister: ea împacă totul şi ceea ce este pe orizontal şi pe vertical. Misiunea sa este a chemării, a slujirii şi împăcării. Referinţe speciale avem la Sf. Ap. Şi Ev. Matei – cap.10 şi Luca – cap. 9 din ele rezultă legătura indisolubilă dintre evanghelizare şi slujire, Biserica făcând prezentă, ca activitate mântuitoare, prezenţa Lui Iisus Hristos în lume şi în Istorie.
Biserica şi Iisus Hristos sunt o unitate indisolubilă. Istoria misiunii se identifică cu istoria Bisericii. Istoria ei este relaţia Lui Dumnezeu cu semenii şi invers. Neavând o istorie a misiunii, nu ai o istorie a Bisericii, şi atunci, eşti doar o simplă adunare, un grup de oameni, o apariţie meteoritică, stelară pe scena istoriei şi a teologiei. Trebuie să iei aminte, la fel şi noi! Relaţia umanităţii cu Dumnezeu se înţelege ca realitate istorico – teandrică şi sinergetică.
Dar mărturisirea în istorie este incomodă pentru societatea de astăzi, de pildă, ce se bazează în cea mai mare măsură pe minciună, înşelăciune şi violenţă. A mărturisi pe Dumnezeu înseamnă a declara război pe viaţă şi pe moarte diavolului, a nu mărturisi înseamnă a avea pace cu acesta. Dacă în perioada persecuţiilor, creştinismul era prigonit fiind în afara societăţii, astăzi se constată o ieşire acesteia din creştinism spre puncte centrifuge ale autoumanizării.
Vocea profetică a Bisericii se aude peste tot în istorie (cum s-a auzit şi aici, în această comunitate binecuvântată de Dumnezeu şi slujită de oameni ai Duhului), căci nu se concepe, ca propovăduind adevărul să nu mustri păcatul. Glasul ei este aidoma cuvintelor scripturii: „Iată Eu stau la uşă şi bat”… Chemarea ei se îndreaptă către toţi, şi face acest lucru din ziua Cincizecimii, prin vicisitudinile istoriei. Glasul ei străbate veacurile, căci mărturisirea credinţei creştine îi aparţine doar Ei, în acest fel ajungându-se la o relaţie simfonică dintre Biserica luptătoare şi cea triumfătoare, de aceea trebuie să rămânem noi, pe mai departe în Cetatea Slavei Sale – „pe care nici porţile iadului nu o vor birui”, căci noi locului ne ţinem, cum am fost aşa rămânem!
În concluzie, ajungând în actualitate şi în contemporaneitate, voi susţine că demersul misionar al Bisericii trebuie să cuprindă conceptul potrivit căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, dar în care sălăşluieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa noastră a vieţii lui Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii de păstor de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care, până la urmă, o are orice creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite răspunderi în Biserică.” Aşadar, iată şi de aici constatăm faptul că Ortodoxia şi, într-un cuvânt, Biserica, este o formă de creştinism (nesecularizată în conţinutul şi fondul ei intrisec) extrem de rafinată, de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi aprecia sau gusta în profunzimile ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui Dumnezeu – Cel în Treime preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile, cele acoperite de umbra păcatului şi a morţii!…
Revenind, vom remarca şi susţine că volumul de faţă, elaborat, alcătuit şi publicat de către Părintele Ionel Popescu face o incursiune în istoria parohiei din cel mai nou cartier istoric al Timişoarei, Iosefinul, întemeiat în anul 1744, şi care s-a numit la început Maierele german, după numele primilor săi locuitori. Astfel, sunt prezentate situaţia politico-religioasă a oraşului de pe Bega, la data înfiinţării parohiei, precum şi date biografice ale ctitorilor acesteia şi ale primilor slujitori. Totodată, volumul prezintă numeroase informaţii referitoare la arhitectura lăcaşului de cult, pictura acestuia, corul parohial, tipografia parohială, biblioteca şi arhiva, precum şi cantina socială a parohiei. În paginile lucrării sunt menţionate şi activităţile pastoral-misionare şi culturale importante desfăşurate de-a lungul anilor în parohie, prin contribuţia Societăţii social-filantropice „Sfânta Maria” şi a Fundaţiei „Preot Ioan Olariu”. În finalul lucrării sunt prezentate o serie de informaţii privind lucrările de dotare şi reamenajare realizate la sfântul lăcaş în anii 2001-2012. Volumul, tipărit la Editura Arhiepiscopiei Timişoarei, apare în condiţii grafice de excepţie, paginile fiind îmbogăţite de numeroase imagini şi fotografii de arhivă din viaţa parohiei. (George Giurgiu).
Prin urmare, „se cuvine să-i mulţumim în mod deosebit Părintelui Dr. Ionel Popescu, pentru îndelungatul şi meticulosul travaliu de cercetător, pentru reconstituirea bazată şi întemeiată pe ştiinţa adunării şi interogării izvoarelor. Descriind un trecut memorabil, întors de autor cu faţa către viitor, cartea Iosefinul Ortodox. Contribuţii monografice este o mărturie inconfundabilă a meritelor unei preoţimi, înzestrată cu mult talent şi înţelepciune, închinată şi dedicată valorificării plenare a creaţiei predecesorilor. Monografiile, în genul aceleia elaborată de către Părintele Dr. Ionel Popescu, sunt de mare preţ pentru istoriografiile timişoreană, bănăţeană şi românească şi aceasta pentru că atrag atenţia asupra celui mai fecund segment al trecutului, generator de mari pilde spirituale, duhovniceşti şi culturale. În fine, cartea dedicată Iosefinului Ortodox vine să întregească imaginea diversităţii vieţii religioase din acest cartier al Timişoarei, a clădirilor simbol moştenite de la predecesorii noştri şi pe care credincioşii vor înţelege că merită şi trebuie conservate şi întreţinute, restaurate şi predate în chip integral generaţiilor viitoare”. (Victor Neumann).
Iar în încheiere, vreau să-i felicit pe toţi cei care au ostenit la săvârşirea şi desăvârşirea acestei lucrări cultural-spirituale, misionare şi pastorale, în frunte cu Părintele Paroh, în persoana vrednicului şi neobositului cu vocaţie slujitoare – P.C. Pr. Dr. Ionel Popescu – căruia şi cărora le doresc să aibă parte de folositoare bucurii, de binecuvântate mângâieri şi de nemărginite împliniri duhovniceşti, iar celor născuţi deja în lumea cealaltă – a Împărăţiei Cerurilor, să se bucure acolo de înveşnicita comuniune cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în lumina cea neînserată a Sfintei Treimi! Amin!

Drd. Stelian Gomboş

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s